Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavna stranka

Pozvánka na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

V zmysle § 13, ods. 4, bodu a) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl.4. ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku MsZ v Sečovciach

  zvolávam lII.  zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Sečovciach,

ktoré sa uskutoční

dňa 27. 4. 2017 o 15.00 hod.

(vo štvrtok) vo veľkej zasadačke Mestského úradu, I.  poschodie.

Poslanci Mestského zastupiteľstva

Materiály na MsZ nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Návrh programu rokovania:     

 

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3.  Interpelácie poslancov 
 4.  Plán investičných a neinvestičných  akcií mesta Sečovce
 5.  Projekt multifunkčné ihrisko
 6.  Projekt energetická účinnosť CVČ
 7.  Projekt kamerový systém
 8.  Projekt prístavby- MŠ Obchodná
 9.  Zmluva o budúcej zmluve–vecné bremeno VVS
 10.  Návrh na triedenie biologického odpadu zo záhrad
 11.  Prenájom majetku- Sovička
 12.  Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Na III.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva pozývam poslancov,  hlavného kontrolóra mesta, prednostu OÚ v Trebišove, zástupcu ÚPSVaR,  zástupcov okresnej prokuratúry, riaditeľa OO PZ SR Sečovce, vedúcich organizácií v správe mesta, riaditeľov škôl a školských zariadení, súkromných podnikateľov a občanov mesta.

 

 

MVDr. Jozef Gamrát

primátor mesta

                                                                                              

    

  


 
 

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) Vytlačiť
 

 Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností 

 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2016 (EU SILC 2005 – 2016). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných viac ako 500 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených takmer 6000 domácností.

 

Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. júna 2014.

 

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 055/6410 239 – Ing. Eva modráková.


 
 

Prenájom voľného nebytového priestoruVytlačiť
 

O Z N A M

 

Mesto   S E Č O V C E 

ponúka na prenájom voľný nebytový  priestor na ul. Obchodná 164 / bývala predajňa K – PRINT /. Nebytový priestor má rozlohu  97,15 m2.

 

Sečovce, dňa: 23.11.2016


 
 

Úradné oznamy

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Vytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu v Sečovciach na návrh občana alebo na návrh nájomcu, vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písmeno f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z .z. zrušila dňom 21. 4. 2017 trvalý pobyt občanovi:
Jaroslava Horváthová, Miroslav Hricko,

Miestom nového trvalého pobytu je obec Sečovce .

 

V Sečovciach 21.4.2017                                                                                           Mgr. Mária Kolesárová

 

 

Zverejnené: 21.4.2017


 
 

Zámery na prevod majetku, Obchodná verejná súťaž

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽVytlačiť
 

MESTO SEČOVCE

Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

IČO: 00331899

 

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov v spojitosti s  uznesením Mestského zastupiteľstva v Sečovciach

č.19/2017 zo dňa 24.3.2017

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Mesta Sečovce, k. ú. Sečovce

číslo : 302/2017

úplné znenie v prílohe


 
 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽVytlačiť
 

MESTO SEČOVCE

Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

IČO: 00331899

 

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov v spojitosti s  uznesením Mestského zastupiteľstva v Sečovciach

č.19/2017 zo dňa 24.3.2017

úplné znenie v prílohe


 
 

Mesto Sečovce zverejňuje zámer prenájmu majetku mestaVytlačiť
 

Mesto Sečovce zverejňuje zámer  prenájmu  majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.9, písm. c zákona 138/1991

o majetku obcí , Z.z v znení neskorších predpisov a to:

 

Zámer prenájmu   majetku Mesta Sečovce  spôsobom  hodného osobitného zreteľa   postupom podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 3/5-inovou väčšinou zo všetkých   poslancov

 

 1. časti pozemku  o výmere   1057 m 2 nachádzajúceho sa  v priestoroch areálu klubu dôchodcov,    ulica SNP ,   súpisné číslo 829, evidenčné  č. 57, Sečovce. Parcela č. 2566,druh pozemku záhrady, KÚ Sečovce, vedeného na LV 2724 Okresným úradom - Katastrálnym odborom  v Trebišove.

 

 1. osobitný zreteľ je účel nájmu -predmetný pozemok sa bude využívať na neformálne stretnutia, kde bude zriadené detské ihrisko, ktoré sa bude plnohodnotne využívať pre matky s  deťmi za účelom zlepšenia socializácie/ pohybových aktivít a podobne.

 

 1.  za cenu    12 € /ročne

 

pre nájomcu: Materské centrum Sovička, o.z.,  IČO: 50319132 , Družstevná 1181/1, 078 01 Sečovce.

Dôvodová správa:

Mesto Sečovce je vlastníkom hore uvedeného majetku, nachádzajúceho sa na danej parcele. Jedná sa o záhradu  pri  klube dôchodcov, ktorá je  veľmi málo využívaná. MsZ schválilo zámer uznesením č. 25/2017 z 24.3.2017

Vyvesené: 4.4.2017

MVDr. Jozef  Gamrát

          primátor mesta


 
 

Prerušenie distribucie

Prerušenie distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Vážení občania
Východoslovenská distribučná, a.s. oznámila, že

 

3. mája 2017 od 09:00 h do 14:30 h

 

 bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia na týchto odberných miestach:

časť mesta Sečovce: časť ul. Železničná (ul. Staničná)

VSD  zároveň pripomína a upozorňuje, aby občania a právne subjekty vykonali opatrenia, ktorými  predídu vzniku škôd.

 

Mestský úrad Sečovce

Zverejnené: 12. 4. 2017


 
 

Výberové konanie

Výberové konanieVytlačiť
 

Mesto Sečovce
zastúpené primátorom MVDr. Jozefom Gamrátom

podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

VÝBEROVÉ KONANIE

na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 46,
Sečovce

Uzávierka prihlášok: 18.04.2017 do 15:00 hod.


Prihlášky v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – CVČ Sečovce – neotvárať"
posielajte na adresu: Mesto Sečovce, Nám.sv.Cyrila a Metoda 43/27 078 01 Sečovce.

Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú
požadované predpoklady, oznámené písomne.


 
 

dnes je: 26.4.2017

meniny má: Jaroslava

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
Áno
 
0%

 
Skôr áno
 
0%

 
Neviem
 
0%

 
Skôr nie
 
0%

 
Nie
 
0%

 
Počet hlasujúcich: 0
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup

Úvodná stránka